Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Twitter
Onderdelen

A

A

A

U bent hier: Home Onderwijs en onderzoek

Onderwijs en onderzoek

Onderwijs

Training OT's

Geïntegreerde ouderenzorg betekent een andere manier van werken. Alle deskundigen op het gebied van wonen, zorg en welzijn die participeren in SamenOud krijgen een training, zodat de Ouderenzorg Teams goed kunnen functioneren. Voor de verschillende professionals zijn er diverse cursussen.

Scholing HA2

Onderzoek

Aanleiding

Is geïntegreerde ouderenzorg volgens het model SamenOud een verbetering? Nemen de zorgbehoeften af en het welbevinden van de oudere toe? Krijgen kwetsbare ouderen en ouderen met complexe zorgbehoeften betere ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg? En sparen we als samenleving daar geld mee uit? Twee UMCG-promovendi doen hier onderzoek naar. Het UMCG heeft een driejarige ZonMW-subsidie gekregen in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg.

 

hulp-vrgl1

Aanpak onderzoek

Triageinstrument

De centrale onderzoeksvraag wordt beantwoord met een Pre-stratified Randomized Controlled Trial met balanced allocation. In totaal doen er ongeveer 1.500 ouderen mee.

Na inclusie worden per huisartspraktijk de ouderen – op basis van de complexiteit van hun zorgbehoeften – ingedeeld in strata van complexiteit:

 • Ouderen met een INTERMED score van 16 of hoger (complexe zorgbehoeften) komen in aanmerking voor intensieve begeleiding door de wijkverpleegkundige (casemanagement).
 • Ouderen met een INTERMED score onder de 16 (geen complexe zorgbehoeften), maar met een verhoogde kwetsbaarheid (GFI van 5 of hoger)komen in aanmerking voor zelfmanagement ondersteuning en preventie door de ouderenadviseur.
 • Ouderen die nog niet kwetsbaar en geen complexe zorgbehoeften hebben krijgen zelfmanagement ondersteuning op groepsniveau, met de focus op preventie.

 

Binnen deze strata worden de respondenten met de toewijzingstechniek van balanceren gerandomiseerd naar de controlegroep of de interventiegroep. De balanceringsvariabelen zijn onder andere het aantal chronische aandoeningen, woonsituatie, leeftijd, geslacht en het krijgen van huishoudelijke hulp .

De software die we gebruiken voor het balanceren zorgt voor een gelijke verdeling van prognostische en confounding kenmerken in beide groepen. Echtparen worden altijd aan dezelfde groep toebedeeld.

Onderzoek in 2 groepen

Om zeker te weten of SamenOud beter en goedkoper is dan de gebruikelijke zorg, worden er twee groepen ouderen met elkaar vergeleken. De ouderen die zorg en begeleiding krijgen volgens het nieuwe zorgmodel SamenOud (interventiegroep) en de ouderen die de gebruikelijke zorg ontvangen (controlegroep).
Deze twee groepen worden met elkaar vergeleken. Door middel van loting wordt bepaald wie in welke groep komt. In totaal doen er ongeveer 1.500 ouderen mee.

Zorgmodellen

Zorg laten aansluiten bij de vraag

Het Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO) heeft op basis van het Chronic Care Model (CCM) een herontwerp gemaakt van de ouderenzorg: SamenOud.  Het CCM komt uit de VS en is ook geaccepteerd door de World Health Organization. In steeds meer landen wordt het toegepast, maar nog niet in Nederland.


Het is een succesvol model voor de organisatie van de zorg rond chronisch zieken en mensen met een langdurige beperking. Het krachtiger maken van de oudere, zodat ze zelf de regie kunnen voeren is een belangrijke pijler.  Een andere belangrijke pijler van het model is een voorbereid en proactief team dat de zorgbehoefte inventariseert en zorg organiseert.

Screening

Drie groepen ouderen

Alle 75-plussers in de deelnemende huisartspraktijken in de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela worden door hun huisarts gevraagd mee te doen aan SamenOud. De ouderen die krijgen van de onderzoekers van het UMCG een uitgebreide vragenlijst thuisgestuurd. De antwoorden op de vragen zijn bedoeld als input voor het wetenschappelijk onderzoek én vormen de basis voor het bepalen wie welke zorg nodig heeft. Op basis van de vragenlijst worden de ouderen in drie profielen ingedeeld:

 1. Niet kwetsbaar
 2. Verhoogd kwetsbaar
 3. Complexe zorgbehoefte


De ouderen die ingeloot zijn voor SamenOud worden begeleid door het Ouderenzorg Team. De andere ouderen die ingeloot zijn voor de controlegroep krijgen de gebruikelijke zorg van hun huisarts.

vr+oudadv

Casemanagement

Zes stappen

Ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid en/of een complexe zorgbehoefte krijgen (tijdelijk) intensieve individuele begeleiding van een casemanager (wijkverpleegkundige of ouderenadviseur). Het proces van casemanagement bestaat uit zes stappen:

Stap 1. Anamnese tijdens het eerste huisbezoek. Aandachtspunten zijn wonen, welzijn en zorg, het vermogen tot zelfmanagement en preventie. De behoeften en voorkeuren van de oudere worden bekeken in relatie tot de geconstateerde zorgbehoeften. Ook wordt de belasting van de mantelzorger onderzocht. De casemanager bespreekt samen met de oudere en eventuele mantelzorger de mogelijke oplossingen.

Stap 2. Opstellen van een concept zorgleefplan door het Ouderenzorg Team (OT), op basis van de anamnese en het medisch dossier. Een voorlopige begeleidingsperiode wordt vastgesteld van drie tot zes maanden.

Stap 3. Vaststellen van het zorgleefplan tijdens het volgende huisbezoek. Het concept wordt met de oudere en diens mantelzorger doorgenomen en zo nodig bijgesteld.

Stap 4. Het zorgleefplan treedt in werking. De beschreven acties worden uitgevoerd. De casemanager schakelt relevante disciplines en instanties in, zorgt voor een goede afstemming en bewaakt de niet-medische aspecten uit het zorgleefplan. De medici uit het OT bewaken de afstemming tussen medische behandelingen.

Stap 5. Monitoring en aansturing door het OT. De casemanager heeft iedere twee weken (wijkverpleegkundige) of iedere vier weken (ouderenadviseur) contact met de oudere en rapporteert in het OT iedere maand over de voortgang. Zo nodig wordt het zorgleefplan bijgesteld.

Stap 6. Evaluatie. De intensieve begeleidingsperiode wordt afgerond en geëvalueerd. Hoe is het gegaan, zijn de doelen gerealiseerd, is er nog zorg en begeleiding nodig en in welke mate? Deze zaken worden met de oudere en met het OT besproken. Zo nodig start er een nieuwe begeleidingsperiode.

Zorgbeheer

Zorgbeheer

Voor een efficiënte en effectieve werkwijze is het belangrijk dat de gegevens van de ouderen in SamenOud eenvoudig en snel te benaderen zijn voor alle betrokken professionals. Onafhankelijk van waar de professional zich bevindt, dus ook bij de oudere thuis. SamenOud gebruikt daarvoor B&C Zorgbeheer. Dit elektronische ouderendossier is gericht op integrale zorg voor ouderen in de eerste en tweede lijn.


In B&C Zorgbeheer staan relevante persoonsgegevens, de uitkomsten van de screening, de anamnese, het zorgleefplan en informatie voor het overleg van het Ouderenzorg Team. Ook is het mogelijk de gegevens van alle ouderen van een huisartspraktijk in een overzicht weer te geven.

Zie de korte film (6 minuten)

Publicaties

Publicaties

Door SamenOud

 1. 'Embrace, a model for integrated elderly care: study protocol of a randomized controlled trial on the effectiveness regarding patient outcomes, service use, costs, and quality of care' op BMC Geriatrics, juni 2013. In het artikel uitleg over de onderzoeksopzet van SamenOud, in het Engels 'Embrace' genoemd.
 2. 'SamenOud: elke huisarts een eigen Ouderenzorg Team' in Bijblijven, 04-2013. Aan de hand van twee casussen wordt onder andere geïllustreerd dat de huisarts binnen SamenOud beter de regie kan voeren over de ouderen in de eigen praktijk.
 3. Business Case waaruit besparing van 274,- blijkt door SamenOud.
 4. Factsheet over de Business Case.
 5. Onderzoeksrapport SamenSpraak 1. 'In gesprek met ouderen van SamenOud'. In dit kwalitatieve onderzoek komen ouderen zelf aan het woord over SamenOud
 6. Factsheet n.a.v. SamenSpraak
 7. Onderzoeksrapport SamenSpraak 2. 'In gesprek met casemanagers van samenOud'. In dit kwalitatieve onderzoek de casemanagers geïnterviewd over hun ervaring met SamenOud.
 8. Factsheet van SamenSpraak 2.
 9. Evaluatierapport basistraining casemanagers
 10. Factsheet over het Zelfmanagementprogramma binnen SamenOud.
 11. Functie-analyse Casemanager SamenOud
 12. SamenVattend, een bundeling van verhalen over SamenOud
 13. SamenDoen, een verslag van SamenOud in de praktijk
 14. Factsheet Onderzoek, juni 2015
 15. SamenOud, een model voor geïntegreerde ouderenzorg: studieprotocol van een gerandomiseerde  studie naar de effectiviteit betreffende patiëntuitkomsten, kwaliteit van zorg, zorggebruik en kosten. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, maart 2014.
 16. Embrace, a model for integrated elderly care. International Journal of Integrated Care, oktober 2014.
 17. The Geriatric ICF Core Set reflecting health-related problems in community-living older adults aged 75 years and older without dementia: development and validation. Disability and Rehabilitation, maart 2015.
 18. Development and psychometric evaluation of a measure to evaluate the quality of integrated care: the Patient Assessment of Integrated Elderly Care. Health Expectations, juni 2015 (geaccepteerd).
 19. Experiences of community-living older adults receiving integrated care based on the Chronic Care Model: a qualitative study. PLOS ONE, oktober 2015.
 20. Integrated Care for Older Adults Improves Perceived Quality of Care: Results of a Randomized Controlled Trial of Embrace
 21. Integrated Care for Older Adults Improves Perceived Qualityof Care: Results of a Randomized Controlled Trial of Embrace. Journal of General Internal Medicine, juni 2016.
 22. Factsheet, december 2016.
 23. Rapport langetermijnuitkomsten SamenOud Oost-Groningen, december 2016.
 24. The association between health literacy and self-management abilities in adults aged 75 and older, and its moderators. Quality of Life Research, april 2016.
 25. The Partners in Health scale for older adults: design and examination of its psychometric properties in a Dutch population of older adults. Health Expectations, augustus 2016.
 26. A Home-Based Exercise Program Driven by Tablet Application and Mobility Monitoring for Frail Older Adults: Feasibility and Practical Implications. Preventing Chronic Disease, februari 2017.
 27. Elderly with remaining teeth report less frailty and better quality of life than edentulous elderly: a cross-sectional study. Oral Diseases, maart 2017.
 28. Woonsituatie en leefomgeving van 75-plussers in Zuidoost Drenthe, maart 2017.
 29. SamenOud, geïntegreerde ouderenzorg in de eerstelijn, juni 2017

   

  1. man-vrgl
  2. Over SamenOud

   

  1. Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten, MOgroep+, juni 2013. In dit onderzoeksrapport aandacht voor projecten die zorgvuldige preventieve oplossingen aandragen die de zorgkosten verlagen. SamenOud wordt als voorbeeld beschreven.
  2. Investeren aan de voorkant loont, MOgroep+, juni 2013. Adviesrapport waarin wordt gesteld dat investeren aan de voorkant loont en dat gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren afspraken zouden moeten maken om deze investering in participatie en preventie concreet vorm te geven. SamenOud wordt als voorbeeld genoemd.
  3. Kamerbrief en Onderzoeksrapport van Zorgmarktadvies. Op 25 maart 2016 stuurden minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn een “Preventiebrief” met  de titel: “Preventie in het zorgstelsel: van goede bedoelingen naar het in de praktijk ontwikkelen van resultaten”. Voor deze brief heeft het ministerie aan onderzoeksbureau Zorgmarktadvies gevraagd een verdiepingsanalyse uit te voeren naar de bevindingen van onder andere SamenOud. Uit de contacten met het ministerie blijkt dat SamenOud goed bekend is bij de minister, staatssecretaris en medewerkers van VWS. Minister en staatssecretaris schrijven in relatie tot de bekostiging van SamenOud o.a.: “In het kader van de door ons voorgestelde aanpak volgen we SamenOud en zoeken we naar passende en duurzame oplossingen.”

  4. In de zomer van 2016 verschenen in opdracht van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) twee rapporten geschreven door ZorgmarktAdvies. Het eerste rapport had tot doel belemmeringen bij het verkrijgen van structurele bekostiging bij vier veelbelovende NPO-projecten te analyseren. SamenOud was een van die vier NPO-projecten. De onderzoekers van ZorgmarktAdvies interviewden onder andere leden van de stuurgroep SamenOud in Zuidoost-Drenthe en ook financiers van SamenOud: gemeente en zorgverzekeraar. Een belangrijke conclusie van het rapport Analyse belemmeringen structurele bekostiging vier NPO-projecten, is dat “de technische vormgeving van de bekostiging mogelijk leidt tot enige hoofdbrekens, maar zelden een belemmering is indien alle partijen het wenselijk vinden dat een project wordt gerealiseerd.” Dat geldt ook voor SamenOud. In een tweede rapport Stappenplan realiseren structurele financiering innovatieve ouderenzorg beschrijft ZorgmarktAdvies een stappenplan voor het verkrijgen van structurele financiering voor projecten in de ouderenzorg.

  Evaluatierapporten

   

  1. Evaluatierapport SamenOud-dagen voorjaar 2012
  2. Evaluatierapport SamenOud-dagen najaar 2012
  3. Evaluatierapport SamenOud-dagen voorjaar 2013
  4. Evaluatierapport SamenOud-activiteiten najaar 2013
  5. Evaluatierapport SamenOud-dagen voorjaar 2014
  6. Evaluatierapport SamenOud-lezingen voorjaar 2014

  Proefschriften

   

  Ronald Uittenbroek

  Impact of person-centered and integrated care for community-living older adults on quality of care and service use and costs - Two sides of the same coin - maart 2017

  Sophie Spoorenberg

  Embracing the perspectives of older adults in organising and evaluating person-centred and integrated care - april 2017

   

  Embrace ('SamenOud' in English)

  Embrace

  Embrace is a Integrated Elderly Care Program: it is a redesign of the care delivery system into personalized, coherent, proactive and preventive care and support for elderly people of 75 years and older. It is one of the NPO transition-experiments.

  Embrace is based on the Chronic Care Model and consists of four interacting key-elements which are embedded in the community and health care system. Embrace is located in the GP-practice: close by the elderly people living at home or in a ‘home for the elderly’. All patients (75+) belonging to this practice are eligible for Embrace care.

  3 Profiles

  Patients receive a questionnaire each year to screen their health situation for complex care needs and frailty. Data are used for triage of these patients to a suitable level of care. Embrace recognizes three levels of care intensity, resulting in three main profiles.  In each general practice an Elderly Care Team (ECT) organizes coherent, suitable, proactive and preventive care for each individual patient. The GP is in charge of this team, which furthermore comprises a district nurse and a social worker (both in the role of casemanager), and an Elderly Care Physician (ECP). The ECTs are supported by a local network of medical and non-medical professionals and volunteers.

  A movie about Embrace

  (with English subtitles)

   

  About Embrace

  As part of a series of case studies on best practices in elder care, Sofia Widén, Program Manager of ACCESS Health Sweden, visited the University Medical Center at the University of Groningen, the Netherlands in September 2015. At the University of Groningen, Sofia interviewed Dr. Erik Buskens and Dr. Klaske Wynia. They discussed the recent National Care for the Elderly Program introduced by the Dutch government.

  The full interview is to be read here.

  Publications

  1. 'Embrace, a model for integrated elderly care: study protocol of a randomized controlled trial on the effectiveness regarding patient outcomes, service use, costs, and quality of care' - BMC Geriatrics
  2. Publication from European Commission about Embrace as Good practice.
  3. Embrace, a model for integrated elderly care. International Journal of Integrated Care, October 2014.
  4. The Geriatric ICF Core Set reflecting health-related problems in community-living older adults aged 75 years and older without dementia: development and validation. Disability and Rehabilitation, March 2015.
  5. Development and psychometric evaluation of a measure to evaluate the quality of integrated care: the Patient Assessment of Integrated Elderly Care. Health Expectations, June 2015 (accepted).
  6. Experiences of community-living older adults receiving integrated care based on the Chronic Care Model: a qualitative study. PLOS ONE, October 2015.

  Studiereis San Francisco

  Studiereis

  Begin oktober bezocht een enthousiaste groep bestuurders, beleidsmedewerkers en onderzoekers drie instellingen in San Francisco die bekend zijn vanwege de wijze waarop zij integrated care, ofwel samenhangende zorg, organiseren (Zie deelnemerslijst).

  De organisaties

  Kaiser Permanente (KP) is met negen miljoen verzekerden de bekendste en grootste van de drie instellingen, en is zowel zorgverzekeraar als zorgaanbieder. Hierdoor komen schotten tussen de zorgaanbieders en tussen financieringsbronnen niet voor en ontstaan er vele mogelijkheden tot integratie van zorg en begeleiding. De verzekerden worden gezien als ‘members’, leden van de organisatie, en worden actief betrokken in de zorg voor hun gezondheid (niet ziekte!). Veel aandacht wordt besteed aan preventie: als de ‘members’ gezond blijven de ziektekosten laag. KP staat bekend om de hoge kwaliteit van samenhangende zorg die zij levert en het geïntegreerde ICT systeem dat zij gebruiken.

   

  Het John Muir institute (JM) is een middelgrote zorgorganisatie (500 bedden) en wordt gefinancierd door meerdere zorgverzekeraars. Het ziekenhuis is erkend als ‘Magnet hospital’ wat inhoudt dat het zich onderscheidt door de hoge kwaliteit van de verpleegkundige zorg en de mate van patiëntgerichtheid.Dat was goed te merken tijdens de presentaties en rondleidingen die vooral gegeven werden door verpleegkundigen: de betrokkenheid bij-, en zorgzaamheid voor de patiënten was steeds goed merkbaar. Van integrated care is vooral sprake als het gaat om integratie van medische en maatschappelijke zorg en begeleiding. Integratie tussen het ziekenhuis en de eigen thuiszorg organisatie blijkt nog lastig.

  Het Institute on Aging is een relatief kleine en volledig geïntegreerde organisatie die zich richt op (± 1200) ouderen met een verpleeghuisindicatie en een relatief laag inkomen. Doel van deze zorg en begeleiding is ervoor te zorgen dat deze mensen zo lang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit doet men volgens het PACE model: Program of All-Inclusive Care for the Elderly. Medische als niet-medische zorg en begeleiding zijn geïntegreerd en sluit zoveel als mogelijk aan op de individuele wensen van de oudere. Deze zorg wordt betaald uit de door de overheid gefinancierde ‘Medicare’ (verzekering voor 65-plussers en mensen met beperkingen) en ‘Medicaid’ (verzekering voor mensen en families met een laag inkomen). De PACE zorg bespaart kosten door (relatief) minder bezoeken van ouderen aan de eerste hulp, minder heropnames in het ziekenhuis en minder ziekenhuisdagen, dan bij andere programma’s het geval is.

  Wat maakte indruk?

  Tijdens de studiereis zijn diverse interessante presentaties gehouden en veel indrukken opgedaan. Via onderstaande linken een korte beschrijving van deze indrukken door Klaske Wynia programmaleider SamenOud:

  Alle presentaties

  Met dank aan …

  Deze reis kon alleen tot stand komen door de in alle opzichten indrukwekkende inzet van Ger Demper (Detra Tours) en de bijdragen van de medewerkers van de organisaties die we bezochten. Tijdens de voorbereidingen hebben de kennis en ervaringen van Nicolien Kromme in belangrijke mate bijgedragen aan de totstandkoming van het programma. Onvergetelijk zijn het enthousiasme, de motivatie, kennis en ervaring van de deelnemers aan de reis. Plannen voor een vervolg zijn al in de maak.

  SamenOud

  Het nieuwe zorgmodel SamenOud, dat we op dit moment realiseren en testen in Zuidoost Groningen, is onder andere geïnspireerd op de studiereis naar Kaiser Permanente die ik in 2007 maakte. In die zin was deze studiereis ook een evaluatie van SamenOud. In algemene zin denk ik dat met SamenOud een mooie basis is gelegd voor een toename in kwaliteit van zorg voor mensen met langdurige beperkingen. Deze studiereis, en de deelnemers daaraan, waren een bevestiging dat we op de goede weg zijn en dat in (Noord) Nederland veel potentie is voor verdere groei en ontwikkeling.

  Klaske Wynia, programmaleider SamenOud

  Deelnemerslijst studiereis

  Deelnemers studiereis Integrated Care

  12 oktober 2012

   

  Mathé Arends - Directeur at GGZ Drenthe en JGZ Icare

  Rick Berkhof - Mede eigenaar bureau Proficura

  Marinka van Dijk - Huisarts Nieuw-Buinen

  Geke Dijkstra - Coördinator Toegepast Onderzoek afdeling Gezondheidswetenschappen UMCG

  Evelyn Finnema - Lector ‘Wonen, welzijn en zorg op hoge leeftijd. hogeschool Leeuwarden.

  Anja de Groot - Specialist Ouderen Geneeskunde Zorggroep Meander

  Jolanda Groothuis - Beleidsmedewerker Icare en projectleider Op 1 lijn

  Karlijn Hillen - Hoofd Commercie stichting IZZ Zorgverzekeraar voor de Zorg

  Karin Kalverboer - Directeur Zorg Innovatie Forum

  Edwin Klok - Directeur Zorgbelang Groningen

  Richard van der Pluijm - Rayonmanager VVT Noordoost Drenthe Icare

  Marga Posthumus - Manager Zorg afdeling Neurologie UMCG

  Sophie Spoorenberg - Projectleider SamenOud afdeling Gezondheidswetenschappen UMCG

  Ria Stegehuis - Directeur Zorgmanagement Menzis

  Anita Tijsma - Directeur Zorggroep Meander

  Ronald Uittenbroek - Projectleider SamenOud afdeling Gezondheidswetenschappen UMCG

  Jaap te Velde - Manager Indigo Drenthe (GGZ) en projectleider Op 1 lijn project

  Marcel de Vijlder - Huisarts, Medisch directeur huisartsenzorg Zuidoost Drenthe

  Jenny Wanders - Fysiotherapie en manueel therapie Musselkanaal en Nieuw-Buinen

  Klaske Wynia - Programmaleider SamenOud afdeling Gezondheidswetenschappen UMCG

   

  In totaal 20 personen

   

  Terug naar pagina over de studiereis.

  Presentaties Sobel

  Zelfzorg als inspiratiebron voor herontwerp van de zorg

  ‘Patients are the True Primary Care Providers’. Dat was een belangrijke boodschap van David Sobel (KP) tijdens zijn inspirerende Presentaties Sobel presentatie wees Sobel ons erop dat vaak wordt vergeten dat patiënten altijd leven met hun chronische aandoening: zij managen hun ziekte, hun dagelijkse activiteiten en hun emoties. Patiënten zijn voor ongeveer 80% hun eigen zorgleveranciers (‘self-care’). Slechts ± 20% aan zorg en begeleiding komt van professionals.

  Afbeelding: ‘The Hidden Health Care System’

  Bij herontwerp van de zorg en begeleiding van chronisch zieken ligt de nu focus vooral op de professionele zorg. Het advies van Sobel is deze ‘self-care’ van de chronisch zieken beter te benutten en te investeren in het vergroten van het zelfmanagement vermogen.

   

  Gedragsverandering realiseren: aansluiten op de intrinsieke motivatie

  Patiënten motiveren tot ander, gezonder gedrag wordt door professionals vaak als moeilijk ervaren. Indruk maakte daarom het betoog van Sobel over de wijze waarop hij bij zijn patiënten gedragsverandering teweeg weet te brengen. Eigenlijk is het heel eenvoudig: sluit aan bij de beleving van de patiënt door de vraag te stellen: “Wat is echt belangrijk voor u?”. Het antwoord is het vertrekpunt voor het bespreken van ander (gezonder) gedrag. Hetzelfde principe geldt ook voor het vinden van passend nieuw gedrag: probeer aan te sluiten bij oplossingen die mensen zelf bedenken. Deze oplossingen passen daardoor beter in hun dagelijkse activiteiten waardoor het nieuwe gedrag beter te realiseren is. Verder is het stellen van kleine en haalbare doelen belangrijk. Sobel raadt aan succesjes uitbundig te vieren en belonen waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. Zijn onderzoek heeft aangetoond dat niet het gezonde gedrag, maar het zelfvertrouwen van de patiënt, leidt tot betere gezondheid.

  Afbeelding: Engaging People in Successful Change

  Terug naar informatie over Studiereis.

  Bezoek 'Institute of Aging'

  Fysieke integratie en kleinschaligheid helpen

  Tijdens ons bezoek aan het Institute on Aging werd duidelijk dat kleinschaligheid en fysieke integratie rondom een specifieke leeftijdsgroep leidt tot samenhangende zorg en begeleiding op maat. Hierdoor zijn continue monitoring en directe acties bij dreigende problemen of veranderingen mogelijk. De afgelopen jaren zijn alle verschillende afdelingen die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen, samengebracht in één gebouw. Sindsdien zijn de communicatielijnen kort en verlopen overleg en afstemming tussen de hulpverleners beter. Ook voor de ouderen is het gemakkelijker elkaar te ontmoeten.

  Focus op leeftijdsgroepen in plaats van ziektebeelden

  Zowel bij KP als bij John Muir werd duidelijk dat integratie van zorg bij multimorbiditeit (meerdere chronische aandoeningen). Zelfs in een middelgrote organisatie als John Muir met een eigen thuiszorgorganisatie. Diezelfde ervaring hebben we in Nederland.

  Bij het Institute on Aging viel het kwartje: net als bij SamenOud blijkt integratie van zorg en begeleiding per leeftijdscategorie (alle ouderen) eenvoudiger. Immers, de gevolgen van ouderdom zijn hoofdzakelijk generiek en maar voor een klein deel ziektespecifiek. Samenhangende zorg bij multimorbiditeit is dan geen probleem. Deze eyeopener steunt de stelling die bij het ontwerp van SamenOud leidend was: ‘generiek waar mogelijk, en specifiek waar nodig’. Ook KP ervaart de beperkingen van diseasemanagement, vooral bij mensen met multimorbiditeit. Men werkt nu toe naar ‘Population Based Care’. Het ‘Chronic Care Model’, waarop ook SamenOud is gebaseerd, vormt de basis. Hierdoor wordt het mogelijk samenhangende, preventieve en proactieve zorg en begeleiding te organiseren.

  Population based care

  Afbeelding: ‘Population Based Care’

  Terug naar pagina over de studiereis.

  PDF document icon 10-12 Sobel Patients as Partners.pdf — PDF document, 3685 kB (3773891 bytes)

  Panelview

  Panelview
  Full-size image: 250.0 KB | View image Bekijken Download image Download


  Full-size image: 44.6 KB | View image Bekijken Download image Download

  Presentaties Kaiser Permanente

  Web-based EPD betere zorg en kosteneffectief

  Indruk maakte ook de presentatie van Terhilda Garrido (KP) over het web-based elektronisch patiënt dossier (EPD) in het ‘HealthConnect’ systeem dat KP tussen 2004 en 2010 implementeerde met als doel de zorg en dienstverlening te transformeren naar integrated care. Het nieuwe systeem bevat voor elke verzekerde een dossier met alle medische informatie (inclusief röntgenfoto’s en films), evidence based richtlijnen, afspraken planning, kostenoverzichten, etc. Het persoonlijk dossier is ‘online’ toegankelijk voor (geautoriseerde) zorgverleners en patiënten (en geautoriseerde naasten).

  Uit onderzoek blijkt dat door het EPD:

  1. De kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van patiëntenzorg sterk zijn verbeterd: patiënten waarderen de mogelijkheden van het dossier, en door de (beveiligde) e-mail communicatie tussen patiënt en behandelaars is het aantal polikliniekbezoeken afgenomen met 7-10% en het aantal telefonische consulten met 14%. Ook is de no-show afgenomen met 50%.
  2. De kosten zijn afgenomen: de overall medische kosten zijn met 20-30% afgenomen terwijl de besparing op kosten voor printen, werk en opslagruimtes in de miljoenen dollars loopt.
  3. De besparingen voor het milieu zijn aanzienlijk: minder papier, minder röntgen films en foto’s, minder vervoer naar en van polikliniekbezoek, etc.

  Ook het John Muir institute (EPIC) en het Institute on Aging realiseren binnenkort een nieuw elektronisch patiënt dossier, vergelijkbaar met dat van KP, vooral om de transformatie naar integrated care te ondersteunen.

  Afbeelding: ‘Transforming Primary Care Encounters’

  Onderzoek genereert kwaliteit van zorg

  Essentiële factor in het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en het verbeteren van de gezondheid van de ‘KP members’ is het onderzoeksinstituut van KP: het Care Management Institute (CMI). Alide Chase and Scott Young vertelden hoe het CMI gemandateerd is de zorg te transformeren in heel KP. Het CMI ontwikkelt, evalueert en verspreidt ‘best practices’ en integrated care modellen. Zij doen dit op basis van de gegevens uit het ‘HealthConnect’ systeem en in nauwe samenwerking en afstemming met de professionals in de klinische praktijk.

  Zo realiseren zij bijvoorbeeld hulpmiddelen voor populatiegerichte zorg (‘panel management’). Nu kunnen zorgroepen, met behulp van de EPDs, eenvoudig overzichten genereren (‘panel views’) van de actuele gezondheidsituatie en behandeling van hun patiënten. Hierdoor kunnen zij proactieve (in plaats van reactieve) zorg verlenen. Het CMI berekende dat hierdoor het aantal zorgtekorten met 21% afnam. Het CMI ontwikkelt ook evidence based richtlijnen en integreert die op toegankelijke wijze in de EPDs.

  Panelview

  Afbeelding: Panelview

   

  Terug naar pagina studiereis.

  Presentatie Sobel

  Patients as Partners, Improving Health & Cost Outcomes

  PDF document icon 10-12 Sobel Patients as Partners.pdf — PDF document, 3685 kB (3773891 bytes)

  presentatie Patrick Watson

  application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation icon 10 9 Welcome Agenda Older Adult Care.pptx — application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation, 3646 kB (3733728 bytes)

  presentatie Molly Porter

  PDF document icon 10-12 KP Porter Overview.pdf — PDF document, 1268 kB (1299045 bytes)

  Presentatie Curto

  PDF document icon Diabetes Center JM - Curto.pdf — PDF document, 1083 kB (1109601 bytes)

  Presentatie KP

  PDF document icon 10-12 Hayward Martel Elder Care.pdf — PDF document, 823 kB (843391 bytes)

  logo SamenSpraak

  logo SamenSpraak
  Full-size image: 119.5 KB | View image Bekijken Download image Download

  SamenOud met Slowaakse ondertiteling

  Europese samenwerking

  In het kader van de samenwerking met Iveta Nagyova, hoofd van de onderzoeksgroep Chronic diseases aan de universiteit Matej Bel University in Košice, Slowakije is de film over SamenOud ook ondertiteld in het Slowaaks.

  Invitational conference 'Integrated Care'

  Feestje

  Taart, genodigden en een borrel met oude en nieuwe bekenden: een symposium als verjaardagsfeestje. Zo is de Invitational Conference Integrated Care ingeluid door dagvoorzitter René Paas van Zorg Innovatie Forum. Maar een reünie of een verjaardagsfeestje werd de dag niet: de meeste bezoekers kwamen vrijdag 14 juni naar het UMCG om informatie te halen, kennis te delen, zich te laten bijpraten over alle ontwikkelingen binnen de Integrale Zorg. Het symposium trok meer dan honderd (zorg)professionals. Want Integrale Zorg kan gezondheidswinst opleveren en zorgkosten besparen. Zeker in krimpgebieden.

  En dat is nou precies waar de aanwezige wethouders van verschillende gemeenten nieuwsgierig naar waren. Helemaal nu gemeenten ....... lees verder (naar volledig artikel over de dag van Anne Peetoom)

  Foto's

  Om een indruk te krijgen van deze inspirende dag hierbij een link naar een fotoalbum van deze dag.

  Integrated Care 14juni2013 (3).jpg

  Foto's door: Antoinette Borchert.

  Herinneringen

  Op deze pagina een overzicht van alle presentaties, workshops en enkele foto's als herinnering aan deze dag.

  Link naar  volledig programma van de dag.

  Persbericht

  Naar aanleiding van deze conference is een persbericht uitgebracht.

  Zie persbericht.

  Presentaties

  Workshops

  1. Integrale zorg waar te beginnen

  2. Onderzoek de rode draad in het ontwikkelen van Integrale zorg

  3. Integrale Zorgpaden (GC De Monden vs. SamenOud)

  Voor alle andere workshop verwijzen we naar de website van het Zorg Innovatie Forum (ZIF).

   

  PDF document icon Integrale Zorg conferentie artikel.pdf — PDF document, 79 kB (81318 bytes)

  PDF document icon Persbericht IC 14juni 2013.pdf — PDF document, 97 kB (99525 bytes)

  MOgroep-onderzoeksrap

  PDF document icon Welzijn + Zorg = WinWin25juni2013.pdf — PDF document, 491 kB (503803 bytes)

  SamenSpraak 2

  PDF document icon Rapport SamenSpraak 2_15-10-2013.pdf — PDF document, 693 kB (710021 bytes)

  SamenSpraak 1

  PDF document icon Onderzoeksrapport SamenSpraak 18feb2014.pdf — PDF document, 477 kB (488847 bytes)

  PDF document icon Rapport SamenSpraak 2_18feb2014.pdf — PDF document, 690 kB (707532 bytes)

  Factsheet BC

  PDF document icon Factsheet_Businesscase_DEF.pdf — PDF document, 453 kB (464250 bytes)

  PDF document icon Factsheet_SamenSpraak2_DEF.pdf — PDF document, 972 kB (995641 bytes)

  PDF document icon Factsheet_SamenSpraak1_DEF.pdf — PDF document, 1124 kB (1151166 bytes)

  PDF document icon Factsheet_Zelfmanagement_DEF.pdf — PDF document, 1524 kB (1560814 bytes)

  PDF document icon Functieprofiel DEF.pdf — PDF document, 661 kB (677730 bytes)

  Functie-analyse Casemanager SamenOud

  PDF document icon Functieprofiel DEF.pdf — PDF document, 661 kB (677730 bytes)

  Functie-analyse Casemanager SamenOud

  Functie-analyse Casemanager SamenOud

  PDF document icon Functieprofiel DEF.pdf — PDF document, 661 kB (677730 bytes)

  PDF document icon Evaluatie SO-dagen najaar 2012_DEF.pdf — PDF document, 1083 kB (1109147 bytes)

  PDF document icon Evaluatie SO-dagen voorjaar 2012_DEF.pdf — PDF document, 833 kB (853787 bytes)

  PDF document icon Evaluatie SO-dagen voorjaar 2013_DEF.pdf — PDF document, 1128 kB (1155932 bytes)

  PDF document icon Evaluatie SO-dagen_voorjaar2014_DEF.pdf — PDF document, 584 kB (598479 bytes)

  PDF document icon Evaluatie SO activiteiten_DEF.pdf — PDF document, 616 kB (631659 bytes)

  PDF document icon Rapport SamenOud-lezingen_totaal_DEF.pdf — PDF document, 668 kB (684269 bytes)

  SamenVattend

  PDF document icon SamenVattend_PDF_DEF_web.pdf — PDF document, 6962 kB (7129517 bytes)

  PDF document icon SamenDoen-PDF.pdf — PDF document, 5028 kB (5149642 bytes)

  PDF document icon Veldman_et_al-2016-Health_Expectations.pdf — PDF document, 269 kB (275768 bytes)

  PDF document icon Woonrapport_SamenOud_ZuidoostDrenthe.pdf — PDF document, 691 kB (707871 bytes)

  SamenOud-folder algemeen

  PDF document icon Folder_SamenOud.pdf — PDF document, 438 kB (449076 bytes)

  Nieuwsbrief
  Inschrijven voor de digitale nieuwsbrief

  BeterOud

  BeterOud heeft de opdracht om succesvolle projecten uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), waaronder SamenOud, verder over het voetlicht te brengen en uit te rollen. Kijk voor meer informatie op de website van BeterOud.

  Ga naar NPO website